Average meso prices

Arcania Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Bellocan Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Bera Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Broa Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Chaos Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Demethos Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


El Nido Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Galicia Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Khaini Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Kradia Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Mardia Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Nova Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Renegades Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Scania Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Windia Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Yellonde Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------


Zenith Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.38
2000 Mil Mesos : $2.76
3000 Mil Mesos : $4.14
5000 Mil Mesos : $6.9
8000 Mil Mesos : $11.02
10000 Mil Mesos : $13.77
20000 Mil Mesos : $27.43
30000 Mil Mesos : $41.01
50000 Mil Mesos : $67.86
80000 Mil Mesos : $107.41
-----------------