Average meso prices

Arcania Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Bellocan Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Bera Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Broa Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Chaos Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Demethos Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


El Nido Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Galicia Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Khaini Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Kradia Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Mardia Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Nova Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Renegades Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Scania Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Windia Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Yellonde Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------


Zenith Prices
------------------
1000 Mil Mesos : $1.92
2000 Mil Mesos : $3.84
3000 Mil Mesos : $5.75
5000 Mil Mesos : $9.58
8000 Mil Mesos : $15.31
10000 Mil Mesos : $19.13
20000 Mil Mesos : $38.12
30000 Mil Mesos : $56.97
50000 Mil Mesos : $94.28
80000 Mil Mesos : $149.23
-----------------